Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Regijska koordinacija za obravnavo v skupnosti

Podlago za izvajanje predstavlja:

 • Zakon o duševnem zdravju  (Ur.l.RS, št. 77/2008) členi, 91., 92., 93., 94., 95., 96.
 • Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti ( Ur.l. RS, št. 49/2009).

Zakon o duševnem zdravju določa, da je obravnava v skupnosti izvajanje pomoči osebam s težavami v duševnem zdravju, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje, vsakdanjih opravilih ter psihosocialni rehabilitacijina podlagi načrta obravnave.

Potek obravnave

Naloga se začne na pobudo strokovnega delavca psihiatrične bolnišnice, ki mora najmanj 3 tedne pred odpustom osebe iz psihiatrične bolnišnice ali pred zaključkom nadzorovane obravnave  obvestiti CSD, ki je pristojen za obravnavo v skupnosti.
Koordinator po prejemu obvestila obišče osebo ter njo in njenega zakonitega zastopnika seznani z možnostjo obravnave v skupnosti.

V skupnosti se lahko obravnava oseba, ki pisno privoli v pripravo načrta obravnave v skupnosti oz. v to privoli njen zakoniti zastopnik.
Po pisni privolitvi koordinator takoj začne pripravljati predlog načrta v sodelovanju z osebo in multidisciplinarnim timom.

Načrt obravnave v skupnosti

Pri oceni situacije in oblikovanju ciljev za življenje v skupnosti ugotavljata oseba in koordinator potrebne oblike pomoči in podpore. Rok za pripravo načrta ne sme biti daljši od 30 dni.

Načrt vsebuje:

 • zapis ocene situacije,
 • ugotovitev potreb osebe,
 • cilje obravnave,
 • ukrepe za njihovo doseganje,
 • predlog izvajalcev ukrepov,
 • časovno opredelitev izvajanja načrta
 • način spremljanja, evalvacije izvajanja ukrepov
 • finančno ovrednotenje

V načrtu se zajame področja urejanja:
 • stanovanjskih oz. bivalnih razmer
 • socialne varnosti
 • zaposlitve in dela,
 • podpore pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil.
 • podpore pri zagotavljanju socialnih stikov in družabnosti


Koordinator po 6 mesecih izvajanja načrta skupaj z osebo oceni izvajanje  in pripravi morebitne dopolnitve načrta.

Multidisciplinarni tim

Na podlagi dogovora in v skladu s cilji, ki jih je oseba opredelila za organiziranje svojega življenja v skupnosti , koordinator predlaga člane multidisciplinarnega tima, katere imenuje CSD. Tim organizira in vodi koordinator za vsak posamezni primer.

Stalni člani tima so oseba, koordinator,izbrani psihiater in socialni delavec krajevno pristojnega CSD. Nestalni člani tima so lahko še predstavniki nevladnih organizacij, patronažna služba, najbližja oseba in drugi. Člani tima so se dolžni udeleževati sej tima na podlagi vabila. Oseba in njen zastopnik sodelujejo na vseh sejah MDT.

Ko se oseba in MDT dokončno dogovorita o vsebini načrta, ga oseba in koordinator potrdita s podpisom. Tak  načrt na predlog koordinatorja sprejeme CSD in začne se  z realizacijo načrta.

Obravnava  v skupnosti za osebo preneha:
 • če oseba in koordinator ugotovita , da ni več potrebe po obravnavi v skupnosti;
 • če oseba pisno izjavi, da ne želi več obravnave v skupnosti;
 • če oseba ne sodeluje pri izvajanju načrta


Če je oseba med izvajanjem načrta ponovno hospitalizirana  ali vključena v nadzorovano obravnavo, se izvajanje načrta začasno prekine. Po končanem ponovnem zdravljenju MDT skupaj z osebo ponovno preveri načrt in pripravi morebitne spremembe.

Koordinator obravnave v skupnosti opravlja predvsem naslednje naloge:
 • pripravi, koordinira in nadzira izvajanje načrta obravnave v skupnosti,
 • organizira in vodi multidisciplinarni tim,
 • nudi strokovno podporo in podporo glede namestitve izvajalcem obravnave v skupnosti,
 • skrbi za evidenco obravnav v skupnosti

Področja dela:
 
 • CSD Nova Gorica
 • CSD Tolmin
 • CSD Ajdovščina

Novost pri tej storitvi koordinirane obravnave v skupnosti je tudi v tem, da bo poskušala preprečiti » pošiljanje ljudi od vrat do vrat », ter da bo koordinator k reševanju težav in stisk osebe pristopil celovito in kontinuirano povezoval izvajalce, ki so v mreži služb.

Koordinator osebo sliši v njeni zgodbi, z njenimi viri moči in možnimi rešitvami. Je samo njen glas, njena vez z izvajalci. Oseba ima vedno zadnjo besedo in koordinator deluje ob osebi in na njeni strani.

 

Dodatne informacije in kontakt:

Bojan Perše, tel: 05/ 330 33 19
Nataša Novak, tel.: 05/ 330 29 07


 
 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN zloženke
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  obvestila
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica Tel 05 330 29 00 Fax 05 330 29 13 Email gpcsd.gorica1@gov.si

  Zahvale
© 2012 Center za socialno delo Nova Gorica., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o.., Piškotki
Prijava