Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:
Center za socialno delo Nova Gorica (CSD Nova Gorica)
Naslov:
Delpinova ulica 18 B, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 29 00
Telefax: 05 330 29 13
Elektronski naslov:
gpcsd.gorica1@gov.si
Odgovorna uradna oseba:
Nataša Košiček, univ. dipl. prav., direktorica
Datum prve objave kataloga:
25.7.2006
Datum zadnje spremembe:
21.1.2016
Katalog je dostopen na spletnih naslovih:
http://www.gov.si/csd/novag in http://www.csdgorica.si

Druge oblike kataloga:
V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Nova Gorica.

2. Splošni podatki o organu

Podatki o organizaciji:
CSD Nova Gorica je pristojen za območje Upravne enote Nova Gorica, ki vključuje
Mestno občino Nova Gorica, občine Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Šempeter
– Vrtojba, Renče – Vogrsko.
Kratek opis delovnega področja:
CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih
dela:

 • varstvo otrok in družine
 • varstvo odraslih
 • oprostitve plačil pri plačilu storitev
 • denarne socialne pomoči
 • družinski prejemki
 • zavarovanje za starševsko varstvo

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

 • prva socialna pomoč
 • osebna pomoč
 • pomoč družini za dom
 • socialna preventiva

Storitve socialne preventive:

 • Žarek
 • prostovoljno socialno delo
 • skupina za samopomoč za žrtve nasilja
 • skupina za samopomoč oseb s težavami v duševnem zdravju
 • skupine za samopomoč za starejše občane v sodelovanju z društvom Naše vezi
 • spletni forum za mlade

Druge naloge:

 • izvajanje javnih del
 • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

Regijske naloge:

 • koordinacija v zvezi s preprečevanjem nasilja
 • koordinacija izvajanja nadomestne kazni zapora in izvrševanja nalog v splošno korist
 • izvajanje interventne službe

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za
socialno delo
Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo
Seznam zbirk podatkov


3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:


Informacije o javnih naročilih
Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.


4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:


Neposreden dostop

 • osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na Centru
za socialno delo Nova Gorica. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih
brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Centra za
socialno delo je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo.

 • po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na
spletnem naslovu Centra za socialno delo Nova Gorica, kjer se na portalu nahaja tudi
veliko drugih uporabnih informacij: http://www.gov.si/csd/.

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Nova Gorica
ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo posebno zahtevo. Zahtevo lahko
vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Nova Gorica, preko telefona, po pošti
ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je Center za socialno delo dolžan posredovati informacijo, ki jo
dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih
ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko
zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki
so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer
tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih
podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen
ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi
postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem
oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Nova Gorica in bi njegovo razkritje
povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Nova Gorica
in drugi. V teh primerih lahko Center za socialno delo pod določenimi pogoji prosilcu
omogoči delni dostop.
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane
informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo
ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).
- osebno v prostorih
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo
Nova Gorica in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek v zvezi z vašo zahtevo je
odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

 • ustna zahteva

Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v
poslovnem času Centra za socialno delo Nova Gorica.
Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno
zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno
delo Nova Gorica. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 • preko telefona

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali
telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij
javnega značaja.
Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Centra za socialno delo
Nova Gorica ni mogoča pritožba.

 • zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Nova Gorica. V tem
primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate
ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo Nova Gorica.

 • pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po
pošti na naslov Centra za socialno delo Nova Gorica ali oddate osebno v poslovnem času.
Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem
zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali
pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen
način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo,
ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na
vpogled.
Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo.
Center za socialno delo Nova Gorica mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni.
Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če
menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je
Center za socialno delo Nova Gorica zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni
informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo
Nova Gorica ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem
vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni
podatki so v 3. 2 točki kataloga).
Center za socialno delo Nova Gorica vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo
dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih
ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije se lahko zavrne samo, če obstoji
kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek,
nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod
določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).
V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je
organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi
odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni
spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

 • po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti,
pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi.
V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Center za socialno delo Nova
Gorica drugačne obveznosti.
Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo
Nova Gorica. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem
izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Center za
socialno delo Nova Gorica obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v
primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.
Pravice prosilca in obveznosti Centra za socialno delo Nova Gorica v primeru, da zahtevo
podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Centra za socialno
delo Nova Gorica ali preko telefona.
Pisna zahteva v elektronski obliki
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo
varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno
kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo
(Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).
Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez
elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna
zahteva.
Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

Delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno
delo Nova Gorica vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo
pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z
zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da
jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre
za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije
zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se
omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z
Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN zloženke
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  obvestila
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica Tel 05 330 29 00 Fax 05 330 29 13 Email gpcsd.gorica1@gov.si

  Zahvale
© 2012 Center za socialno delo Nova Gorica., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o.., Piškotki
Prijava