Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Varstvo odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur.l. SRS, št. 41/83)
ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastopila v otroški oz. mladostni dobi, do dopolnjenega 18. leta starosti oz. v času rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti.

Postopek za priznanje statusa invalida

Vloga za priznanje statusa, dodatka za tujo nego in pomoč se poda pisno ali ustno na zapisnik pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo, vlogo vloži  upravičenec oz. njegov zakoniti zastopnik
Priloži se mnenje komisije za razvrščanje oz. komisije za usmerjanje, v kolikor ga oseba še nima, ga je potrebno pridobiti
Za pridobitev pravic morajo imeti osebe poleg ugotovljene stopnje duševne ali telesne prizadetosti, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Pravice iz statusa invalida

 • Nadomestilo za invalidnost
 • Dodatek za tujo nego in pomoč
 • Varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih  (dnevno, občasno, stalno)
 • Za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, se prizna pravica do izbire družinskega pomočnika

Nadomestilo za invalidnost in dodoatek za tujo nego in pomoč

Nadomestilo za invalidnost pridobi invalidna oseba ne glede na socialno stanje oz. cenzus na družinskega člana. Če invalidna oseba lahko uveljavi pravice iz naslova invalidnosti po drugih predpisih ( po predpisih iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja, po predpisih o vojaški invalidih, ali civilnih invalidih vojne..) pravico najprej uveljavlja iz teh navedenih  naslovov.
V primeru, da je višina sredstev nižja od višine nadomestila za invalidnost, lahko uveljavi razliko do nadomestila za invalidnost.

Od 01.07.2011 dalje znaša nadomestilo za invalidnost  288,89 EUR

Če invalidna oseba, ki prejema nadomestilo za invalidnost, potrebuje pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, lahko po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, uveljavlja tudi pravico do dodatka za tujo nego in pomoč. Pri ugotavljanju  pravice do tega dodatka se uporabljajo kriteriji s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pomoč in višina dodatka je odvisna od tega, ali je invalidni osebi nujno potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju vseh ali pri večini osnovnih življenjskih potreb.

Od 01.07.2011 znaša dodatek za tujo nego in pomoč

 • Za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri uveljavljanju vseh osnovnih življenjskih potreb: 165,07 EUR 
 • Za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb:  82,54 EUR

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Osebi, ki ima status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, se stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo iz republiškega proračuna, razen, ko je oseba iz naslova invalidnosti upravičena do materialnih pravic po drugih predpisih in je zato tudi zavarovana iz drugega naslova.

Varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih in varstvo v drugi družini

 • Uveljavljanje pravic se začne na podlagi vloge, ki jo lahko poda invalidna oseba sama oziroma njen zakoniti zastopnik pri pristojnem Centru za socialno delo ali pa ta postopek začne Center za socialno delo po uradni dolžnosti
 • Po ugotovitvenem postopku, da so izpolnjeni pogoji za priznanje določene pravice po tem zakonu, to pravico pridobi invalidna oseba z odločbo Centra za socialno delo

Ostale naloge:

Vključevanje v VDC

 1. Posredovanje obrazcev za vlaganje vlog za vključitev v VDC, pomoč pri izpolnjevanju le-teh in - - pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije.
 2. Informiranje o možnostih za vključitve v VDC in dogovarjanje z VDC-ji za obiske      zainteresiranih upravičencev
 3. Izdaja odločbe o vključitvi v VDC ter plačilu storitve s strani MDDSZ na podlagi sklenjenega dogovora
 4. Vodenje evidenc o vključitvah v VDC

Podaljšanje roditeljskih pravic staršem otrok s posebnimi potrebami

 1. Informiranje staršev o tej možnosti, o poteku postopka, o stališču CSD do podaljšanja
 2. Obisk na domu pisanje soc. poročila za osebo za katero naj bi staršem podaljšali rodit. pravico
 3. Imenovanje začasnega skrbnika
 4. Udeležba na obravnavi na sodišču
 5. Sprejem sklepa sodišča o podaljšanih roditeljskih pravicah
 6. Vodenje evidenc o podaljšanih roditeljskih pravicah.

Vključevanje v institucionalno varstvo

 1. Posredovanje obrazcev za vlaganje vlog za vključitev v institucionalno varstvo ter         pomoč pri izpolnjevanju le-teh, pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije 
 2. Seznanitev s splošnimi in posebnimi socialnimi zavodi, kamor je možno vložiti vlogo
 3. Seznanitev s predpisi o zavezancih za plačilo oz. doplačilo institucionalnega varstva
 4. Kontakti

Uveljavljanje pravice do tolmača za znakovni jezik

 1. Vodenje postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravice do tolmača
 2. Sklicevanje komisij, ki ugotavljajo upravičenost do tolmača, vodenje dokumentacije
 3. izdaja odločbe o pravici do tolmača
 4. Ureditev vsega potrebnega za izdajo izkaznice ter letno dostava ustreznega števila vavčerjev   posameznemu upravičencu
 5. Vodenje evidenc o upravičencih, o številkah njihovih izkaznic, o številkah izdanih vavčerjev
 6. Seznanjanje javnih zavodov in drugih nosilcev javnih pooblastil o pravicah gluhih oseb do tolmača za znakovni jezik
 Kontakt:
 Danijela Krkoč, tel.: 05/3302927
 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN zloženke
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  obvestila
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica Tel 05 330 29 00 Fax 05 330 29 13 Email gpcsd.gorica1@gov.si

  Zahvale
© 2012 Center za socialno delo Nova Gorica., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o.., Piškotki
Prijava