Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.
 1. Pomoč ob rojstvu otroka

 2. Starševski dodatek

 3. Dodatek za nego otroka

 4. Delno plačilo za izgubljeni dohodek  

1. POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme novorojenca. Namesto denarja je mogoče v enaki vrednosti izbrati opremo za novorojenca v obliki zavitka A, B in e. Izbrani izvajalec dostavi zavitek za novorojenca na naslov upravičenca/ke v osmih delovnih dneh od vročitve odločbe za zavitek A oziroma B, pri zavitku E pa v osmih dneh od potrditve naročila s strani upravičenca/ke na spletni strani www.novorojencek.com.

Kdo ima pravico do pomoči ob rojstvu otroka? Pravico ima vsak otrok, katerega mati ali oče ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravico uveljavlja mati ali oče. Kje se pravico do pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja? Pravico uveljavlja mati ali oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. Če mati nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravico uveljavlja oče pri centru za socialno delo, ki je pristojen po očetovem stalnem prebivališču. V katerem roku je potrebno pravico uveljavljati? Pravico do pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev 60 dni pred predvidenim datumom poroda, najpozneje pa 60 dni po njem na obrazcu DP-2 – vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti. Kolikšna je višina pomoči ob rojstvu otroka? Pomoč ob rojstvu otroka od 01.07.2011 dalje znaša 280,75 €. Znesek se usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Zavitek z opremo za novorojenca je nadomestilo enkratnemu denarnemu prejemku, namenjenem pomoči ob rojstvu otroka, do katerega so starši upravičeni skladno z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka zaradi nove zakonodaje od 31. 5. 2012.

 

Premoženjski cenzus za pravico do pomoči ob rojstvu otroka je postavljen na raven 6. razreda otroškega dodatka, kar znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 evra na družinskega člana.

2. STARŠEVSKI DODATEK

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Kdo ima pravico do starševskega dodatka? Pravico do starševskega dodatka ima mati 77 dni od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sta državljana Republike Slovenije. Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita pred uveljavljanjem pravice. Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot mati, če je mati: umrla, zapustila otroka oz. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za samostojno življenje in delo. Kje se pravico do starševskega dodatka uveljavlja? Pravica od starševskega dodatka se uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. V katerem roku je potrebno pravico uveljavljati?

- mati mora pravico uveljavljati 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka, da pridobi pravico z dnem rojstva otroka, torej v celotnem trajanju 365 dni; če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge; - oče najkasneje 30 dni po nastanku razloga za pridobitev pravice;če oče uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge Koliko časa traja pravica do starševskega dodatka? Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka, če se pravico uveljavlja v zgoraj navedenih rokih (30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka). Če se pravico uveljavlja kasneje kot v navedenih rokih je pravica sorazmerno krajša, in se prizna od prvega dne naslednjega meseca, ko je vloga vložena in traja dokler otrok ne dopolni 365 dni starosti. Kolikšna je višina starševskega dodatka? Starševski dodatek znaša od 31. maja 2012 dalje 251 evrov. Znesek se usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih stroškov. Kdo nima pravice do starševskega dodatka? •    oče, mati ali druga oseba, ki prejema nadomestilo plače oziroma delno plačilo za izgubljeni dohodek, •    otrokova mati ali oče, katere zakonec oziroma zunajzakonski partner prejema nadomestilo za nego in varstvo otroka za istega otroka.

4. DODATEK ZA NEGO OTROKA

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva takega otroka. Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki od 1. julija 2011 znaša 101,05 evrov, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranega otroka pa 202,17 evrov.

Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravica se uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije. Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 18. leta ali do 26. leta, če se šola (izjemoma lahko tudi po 26. letu starosti, če traja šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem oseba ni končala šolanja v predpisanem roku). Za otroka, ki je že dopolnil 17 let, vlagatelj v vlogi izjavi, da se šola ter navede ime in naziv šole. Za otroke starejše od 26 let priloži vlagatelj tudi mnenje izbranega zdravnika o daljši bolezni ali poškodbi in njenem trajanju ali podatke iz vojaške knjižice, iz katerih je razvidno trajanje služenja vojaškega roka. Dodatek za nego otroka ne pripada enemu od staršev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali je v rejništvu. Lahko se prizna pravica za dobo od 3 do 6 mesecev na leto, če se dokaže, da starši tudi v tem času materialno skrbijo za otroka. Pravica se uveljavlja na obrazcu – vlogi pri krajevno pristojnem centru za socialno delo, in sicer v 90 dneh po rojstvu otroka, da se prizna z mesecem rojstva otroka. Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

5. DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden o staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Ne šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je prenehala opravljati samostojno oziroma kmetijsko dejavnost. Pravico ima eden od staršev, če imata otrok in eden od staršev stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sta državljana Republike Slovenije. Prizna se jo najdalj do 18. leta starosti otroka. O pravici odloči krajevno pristojen center za socialno delo na podlagi mnenja zdravniške komisije. Pravico se uveljavlja 30 dni pred prenehanjem oziroma najkasneje 60 dni po prenehanju delovnega razmerja; po tem roku pravice ni mogoče uveljaviti. Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna plača oziroma njen sorazmerni del po plačilu davkov in prispevkov. Center upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek prijavi v zavarovanje na predpisanih obrazcih M. Center spremlja zagotavljanje ustrezne nege in varstva otroka in o tem pripravi socialno poročilo. V kolikor se ugotovi, da otroku nista več zagotovljena ustrezna nega in varstvo na domu, center ukine pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od staršev, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu, ali če je otrok v rejništvu.

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN zloženke
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  obvestila
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica Tel 05 330 29 00 Fax 05 330 29 13 Email gpcsd.gorica1@gov.si

  Zahvale
© 2012 Center za socialno delo Nova Gorica., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o.., Piškotki
Prijava