Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Varstvo otrok in družine

Izvajanje javnih pooblastil in naloge po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).

Prenehanje zakonske zveze - svetovalni razgovor pred razvezo zakonske zveze

Pomembno je kako zakonska zveza preneha in način kako sta zakonca uredila medsebojna razmerja do skupnih mladoletnih otrok.

Svetovalni razgovor je pogovor o spremembah in posledicah, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze za zakonca in njune otroke.
Center za socialno delo povabi zakonca na svetovalni razgovor, ko prejme od sodišča predlog za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze.
Če zakonca ne želita več živeti v zakonski skupnosti, si prizadevamo, da uredita medsebojna razmerja do skupnih otrok, tako da bodo čim bolje zagotovljene koristi otrok.

Zakonca seznanimo o možni strokovni pomoči za rešitev morebitnih nesoglasij, da se sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok (kje in kako bo otrok živel po razvezi), stikih (kakšna oblika stikov je zanj primerna) in preživnini (materialna odgovornost obeh staršev za zagotavljanje otrokovih potreb in interesov).
Otrok ima v  postopku možnost izraziti svoje mnenje, če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
Center za socialno delo pošlje sodišču poročilo o opravljenem svetovalnem razgovoru in vključi mnenje glede koristi otrok, kar je v skladu s 64. členom oz. 105., 105.a, 106. in 106. a členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Predhodno družinsko posredovanje

 • pomoč pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji skupnih otrok
 • pomoč pri sklenitvi sporazuma o preživnini
 • pomoč pri sklenitvi sporazuma o stikih
 • pomoč pri sklenitvi sporazuma v sporih med staršema

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj se morata v skladu z koristmi otrok sporazumeti:  o varstvu in vzgoji skupnih otrok,  o preživnini in stikih.
Če se starša sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo.
Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta, izda center dokazilo, da sta se ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti. Ta okoliščina je procesna predpostavka za odločanje sodišča, ki odloči na predlog enega ali obeh staršev.
Naloge se izvajajo v skladu s 105., 105.a, 106. in 106.a členom ZZZDR.
Starša sporazumno izvršujeta roditeljsko (starševsko) pravico v skladu s koristjo otroka. Če se starša o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, ne moreta sporazumeti, jima pri sporazumevanju pomaga center za socialno delo. Postopek je enak kot pri predhodnem družinskem posredovanju.

Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih

 • oblikovanje mnenja sodišču glede koristi varstva in vzgoje za otroka
 • oblikovanje mnenja sodišču glede koristi preživnine za otroka
 • oblikovanje mnenja sodišču glede koristi stikov za otroka
 • oblikovanje mnenja sodišču glede otrokove koristi v sporih med staršema (mnenje o vprašanjih, ki   bistveno vplivajo na otrokov razvoj).

Urejanje – priznanje očetovstva

Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem strinja otrokova mati. Postopek priznanja očetovstva pri centru za socialno delo se lahko prične na podlagi prejema prijave rojstva iz upravne enote, ko center za socialno delo pokliče mater, da izjavi koga šteje za očeta svojega otroka. To izjavo lahko poda mati tudi brez poziva.
Bodoči starši, ki želijo še pred rojstvom otroka urediti priznanje očetovstva, lahko to uredijo na pristojnem centru za socialno delo ali na upravni enoti.

Posebno varstvo otrok

Starši so dolžni poskrbeti za otrokovo vzgojo in varstvo. V primeru, da tega ne izpolnjujejo, je center za socialno delo pristojen, da poskrbi za največjo otrokovo korist.

Rejništvo

Rejništvo je oblika varstva in vzgoje otrok, ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini, Nemen je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje ter delo. Področje dela v rejništvu zajema

 • delo z rejenci,
 • delo z matičnimi družinami rejencev;
 • delo z rejniškimi družinami.

Področje je urejeno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerij ter z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti.

Posvojitve

Posvojitev je ena izmed oblik posebnega varstva in skrbi za otroke, ki ne morejo živeti s svojimi biološkimi starši. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa pogoje za posvojitev, razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo in postopek za posvojitev. Govorimo o popolni posvojitvi, kar pomeni, da s posvojitvijo otroka, biološkim staršem prenehajo njihove pravice in dolžnosti, otrok - posvojenec deduje po posvojiteljih. Posvojitev se ne more razvezati.

Zakonca, ki se odločita za posvojitev otroka na pristojen center za socialno delo (glede na njuno stalno bivališče) vložita vlogo za posvojitev, ki vključuje prošnjo z življenjepisom. Pri oceni primernosti kandidata za posvojitev otroka sodelujeta socialni delavec in psiholog, ki vsak iz svojega zornega kota ugotavljata primernost kandidata. Opravi se tudi obisk na domu.

Če zakonca, ki želita posvojiti otroka, izpolnjujeta pogoje določene z zakonom in se v postopku ocenita kot sposobna vzgajati otroka in mu zagotoviti varno družinsko okolje, se uvrstita na čakalno listo.

Na spodnji povezavi lahko pridobite dodatne informacije v zvezi s področjem posvojitev.

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/posvojitve/

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN zloženke
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  obvestila
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica Tel 05 330 29 00 Fax 05 330 29 13 Email gpcsd.gorica1@gov.si

  Zahvale
© 2012 Center za socialno delo Nova Gorica., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o.., Piškotki
Prijava